Hướng dẫn công tác tuyển dụng viên chức ngành giáo dục trực thuộc quận, huyện, thị xã năm 2015

Ngày 03/8, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 1682/HD-SNV về việc hướng dẫn công tác tuyển dụng viên chức ngành giáo dục trực thuộc quận, huyện, thị xã năm 2015
Thực hiện Quyết định số 3446/QĐ-UBND ngày 23/7/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội năm 2015; Sở Nội vụ hướng dẫn thông báo tuyển dụng, thời gian tổ chức thu hồ sơ tuyển dụng viên chức giáo dục các trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non công lập năm 2015 như sau:

I. VỀ THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG, THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG:

1. Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận hồ sơ dự tuyển: UBND quận, huyện, thị xã thông báo công khai trên phương tiện thông tin và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc và các trường có chỉ tiêu tuyển dụng về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng chỉ tiêu tuyển dụng, thời gian địa điểm tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển.

2. UBND quận, huyện, thị xã thành lập Hội đồng tuyển dụng (HĐTD), để giúp UBND quận, huyện, thị xã tổ chức tuyển dụng; HĐTD theo thẩm quyền có trách nhiệm thành lập các Ban giúp việc theo quy định, cụ thể: Ban đề thi, ban coi thi, ban phách, ban chấm thi và quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các ban giúp việc. - Đăng ký dự tuyển và xét trúng tuyển theo chỉ tiêu giáo viên của từng bộ môn và chỉ tiêu nhân viên của từng tr­ường.

3. Hình thức tuyển dụng: a) Xét tuyển đặc cách: Theo đúng các đối tượng đã nêu trong Kế hoạch kèm theo Quyết định số 3446/QĐ-UBND ngày 23/7/2015 của UBND thành phố Hà Nội. Trường hợp ở vị trí tuyển dụng có đối tượng trong diện xét tuyển đặc cách đăng ký tuyển dụng thì HĐTD quận, huyện thị xã phải thông báo công khai (Họ tên, tuổi, đối tượng) tại nơi tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức để các thí sinh khác được biết. b) Xét tuyển đối với các đối tượng còn lại: Thực hiện tuyển dụng đúng theo chuẩn đã được quy định trong Kế hoạch kèm theo Quyết định số 3446/QĐ-UBND ngày 23/7/2015.

II. TIẾN ĐỘ THỜI GIAN TỔ CHỨC:

STT Thời gian Nội dung công việc Thực hiện
1 Từ ngày 04/8/2015 đến ngày 07/9/2015 - Thông báo công khai chỉ tiêu, kế hoạch tuyển dụng, tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng chỉ tiêu tuyển dụng, thời gian địa điểm tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển tại trụ sở UBND quận, huyện, thị xã và tại các trường có chỉ tiêu tuyển dụng.
- Thành lập HĐTD;
- UBND quận, huyện, thị xã gửi báo cáo lịch chi tiết về UBND Thành phố (qua Sở Nội vụ) và Thanh tra Thành phố để tổ chức giám sát.
UBND quận, huyện, thị xã ; HĐTD
2 Từ ngày 10/8/2015 đến 17 giờ ngày 07/9/2015 HĐTD tổ chức thu nhận, kiểm tra hồ sơ dự tuyển trong giờ hành chính các ngày làm việc (phải có bản danh mục hồ sơ để biên nhận cho thí sinh); kèm theo công văn này có bản danh sách các đơn vị được Bộ GD&ĐT cho phép cấp chứng chỉ thiết bị, thí nghiệm để các HĐTD thu hồ sơ. Lệ phí dự tuyển 260.000 đồng. HĐTD thành lập bộ phận thu hồ sơ để  thực hiện.
3 Từ ngày 08/9/2015 đến ngày 10/9/2015 - Tổng hợp danh sách thí sinh dự xét tuyển đặc cách, danh sách thí sinh dự xét tuyển theo từng chỉ tiêu, từng trường;
 
- HĐTD các đơn vị;
 
4 Từ ngày 11/9/2015 đến ngày 15/9/2015 - Duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển;
- Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển và thí sinh xét tuyển đặc cách theo từng chỉ tiêu của từng trường;
- Báo cáo số lượng, chi tiết thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển và thí sinh xét tuyển đặc cách theo từng chỉ tiêu của từng trường về Sở Nội vụ.
HĐTD, các ban giúp việc HĐTD; Sở Nội vụ.

Trên đây là hướng dẫn thời gian tổ chức tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức giáo viên các trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non công lập năm 2015. Các bước tiếp theo của kỳ tuyển dụng, Sở Nội vụ sẽ có hướng dẫn chi tiết sau khi tổ chức cuộc họp với Sở GD&ĐT, UBND quận, huyện, thị xã.

Nguồn tin: SỞ NỘI VỤ HÀ NỘI