Tập huấn phần mềm quản lý thi đua - khen thưởng

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Thi đua – Khen thưởng, Phòng GD&ĐT tổ chức lớp tập huấn cho cán bộ làm công tác thi đua các nhà trường sử dụng phần mềm quản lý thi đua – khen thưởng.